Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình

Thứ Bảy, 20/05/2023, 07:30 [GMT+7]
    Ngày 18/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp Phiên thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 3; bổ sung chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc giám sát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022; dự thảo kế hoạch, nội dung giám sát. Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành thảo luận và thống nhất đánh giá:
 
    Sau Phiên họp thứ 3, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 325 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, xem xét cho miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị xử lý kỷ luật. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng "tham nhũng vặt", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Các Thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã thảo luận, làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết 4 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được quan tâm góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó chú trọng triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan chức năng trong khối nội chính, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật làm tốt công tác phát hiện, xử lý sai phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  
 
    Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Chính phủ trong việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cán bộ, công chức, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chức trách, nhiệm vụ được giao; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm cũng như là lợi dụng các cơ chế, chính sách để nhũng nhiễu, gây khó khăn đối với doanh nghiệp và người dân. 
 
    Cũng tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung chương trình công tác, hoàn thiện các văn bản để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
                                                                                  Hồng Minh
                                                                        (Ban Nội chính Trung ương)
.