Bắc Giang: Đẩy mạnh kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Thứ Hai, 18/12/2023, 03:00 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 2652-CV/TU về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
    Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nghiêm túc Quy định số 132-QĐ/TW bằng hình thức phù hợp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về tầm quan trọng của công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy định số 132-QĐ/TW, trong đó lưu ý tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành án; công khai các thông báo, kết luận kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX lần thứ 14
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX lần thứ 14
    Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các nội dung về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo Quy định số 132-QĐ/TW sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. Bảo vệ và khen thưởng kịp thời những cá nhân phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin, tố cáo đúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đồng thời, xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
    Giao Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 132-QĐ/TW. Đồng thời, chỉ đạo rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, kịp thời phát hiện những bất cập, “lỗ hổng” để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy định số 132-QĐ/TW. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát nội bộ; chủ động xây dựng cơ chế, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là những vị trí, nhiệm vụ công tác nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp, định hướng Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW và Công văn này nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản ánh, nêu gương, biểu dương theo quy định đối với những tập thể, cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin, tố cáo đúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
                                                                                          Văn Bắc
.