Nghệ An: Thực hiện hiệu quả công tác thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật Nhà nước

Thứ Ba, 19/12/2023, 08:34 [GMT+7]
    Nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với sự ổn định và phát triển của Tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đấu thầu, đầu tư, xây dựng từ ngân sách nhà nước. 
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành các quy định cụ thể, chi tiết; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện khắc phục các sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, định hướng dư luận trước các vấn đề nhạy cảm trong xử lý tham nhũng, tiêu cực cũng được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh. Thực hiện nghiêm Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Nội chính Đảng năm 2023 tại điểm cầu Nghệ An
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Nội chính Đảng năm 2023 tại điểm cầu Nghệ An
    Từ năm 2016-2023, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành hơn 200 văn bản thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách PLNN về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành hơn 1000 văn bản để cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của cấp trên tại địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện 125 cuộc kiểm tra, 80 cuộc giám sát, trong đó có 08 cuộc kiểm tra có nội dung liên quan trực tiếp việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai 31 cuộc kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, yêu cầu cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong công tác thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng... Nhờ đó, đã kịp thời rà soát, phát hiện, khắc phục những bất cập, hạn chế trong quản lý kinh tế, xã hội, trong triển khai các chủ trương, chính sách để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Về kết quả thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng tài nguyên, khoáng sản đảm bảo phù hợp giữa quy hoạch với sử dụng; thực hiện đấu thầu công khai quyền sử dụng đất đối với quỹ đất dành cho các dự án kinh doanh hạ tầng đô thị, trung tâm thương mại, nhà ở, các cơ sở dịch vụ có vị trí kinh doanh thuận lợi nhằm phòng ngừa “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong cung cấp, xây dựng, chỉnh lý dữ liệu điện tử về đất đai phục vụ cho việc thực hiện thủ tục hành chính và tra cứu, xác minh, kiểm tra, kiểm soát tài sản, ban hành các văn bản về công tác cải cách hành chính. Từ năm 2016 đến 2023,cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tiến hành 45 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đầu tư, công tác đấu thầu trên địa bàn các huyện, thành, thị; đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.218 triệu đồng về ngân sách tỉnh. 
 
    Về việc hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2016-2023: tỉnh đã ban hành 44 văn bản để hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Thực hiện 91 cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về tiếp công dân, thanh tra, khiếu nại, tố cáo và PCTN gắn với thanh tra công vụ tại 91 đơn vị cấp sở, cấp huyện. Qua thanh tra kiến nghị và thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 1.667 cá nhân và 509 tổ chức có sai phạm.
 
    Về kết quả tự rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật: Qua công tác tự rà soát, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, tổng hợp việc khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách PL để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua công tác thanh tra đã kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, thay thế 04 cơ chế, chính sách về mức hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng và giải phóng mặt bằng trong các cụm công nghiệp; về quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; về quy định đối tượng, mức thu, chế độ thu, nộp phí trong giữ xe trên địa bàn tỉnh và về việc thu phụ phí tiêm vắc xin phòng bệnh.
 
    Việc tổ chức hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp ở Nghệ An đã quan tâm chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn bản pháp luật theo thẩm quyền được giao, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các văn bản pháp luật được ban hành đảm bảo tính kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.