Cần Thơ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 24/05/2023, 06:47 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm thông qua công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng để kịp thời phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ để kiến nghị cơ quan, người đã ban hành văn bản kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương.
 
Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tin báo, tố giác tội phạm tại Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ
Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tin báo, tố giác tội phạm tại Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ
    Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng còn hiệu lực thi hành phải được rà soát toàn diện; kết quả rà soát phải đánh giá về thực trạng hệ thống văn bản; kiến nghị, đề xuất xử lý văn bản nhằm hoàn thiện pháp luật và phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
 
    Phạm vi rà soát là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tính đến ngày 30/6/2023 có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng còn hiệu lực thi hành.
 
    Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát văn bản do các cơ quan liên quan gửi đến; xây dựng báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30/9/2023.
                                                                                     Kim Long
.