Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại địa phương

Thứ Bảy, 27/05/2023, 06:36 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành  Công văn số 2170/UBND-SNV về việc khắc phục một số nội dung liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Theo Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) năm 2022 do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố, thành phố Đà Nẵng xếp hạng 05/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 
    Để cải thiện chỉ số và thứ hạng cải cách hành chính của thành phố năm 2023 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã xác định rõ mục tiêu “cải cách hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chủ động nghiên cứu các giải pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại ngành, địa phương mình; xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch chung của thành phố.
 
Đà Nẵng chú trọng nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại địa phương
Đà Nẵng chú trọng nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại địa phương
    Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tư pháp thực hiện các nội dung về theo dõi thi hành pháp luật; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công bố, ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đảm bảo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
 
    Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, tiếp tục triển khai, ban hành các văn bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến việc kết nối với nền tảng điện toán đám mây Chính phủ theo quy định; tham mưu các giải pháp để đẩy mạnh tỷ lệ thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
    Sở Kế hoạch và Đầu tư có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập, hoạt động doanh nghiệp theo đúng quy định; bảo đảm số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao hơn năm trước; tham mưu các giải pháp để bảo đảm mức thu hút đầu tư của thành phố năm sau cao hơn năm trước.
 
    Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân nội dung xác định bộ chỉ số cải cách hành chính của thành phố theo quy định của Bộ Nội vụ.
                                                                                                                     Quỳnh Hoa
.