Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Hà Nội với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương" và chủ đề: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...
.
.
.