Thái Nguyên: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Cuốn sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ Nhật, 07/05/2023, 07:15 [GMT+7]
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên mới đây đã có văn bản hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, kết cấu thành 3 phần, gồm: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Cùng với đó là tài liệu hỏi - đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm.
 
Thái Nguyên triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Cuốn sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thái Nguyên triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Cuốn sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Cuốn sách là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, bạn bè quốc tế.
 
    Việc tổ chức đợt sinh hoạt nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay. Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… 
                                                                                                      P.V
.