Tiền Giang: Nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc nhằm khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai không dám làm trong cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Sáu, 19/05/2023, 07:09 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn số 2300-CV/UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.
    
    Theo Công văn, thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức luôn được các cơ quan đơn vị, địa phương quan tâm quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, qua công tác theo dõi hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy: Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của các ngành, các cấp có nơi, có mặt còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của tỉnh, như: Một số sở né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không giám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; có trường hợp đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc sang các cơ quan khác, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan. Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu:
 
    Theo đó, để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định 31/2022, ngày 9/9/2022. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của cơ quan, đơn vị. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước quy định pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
    Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan mình sang cơ quan khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan khác; không lạm dụng việc lấy ý kiến các sở, ngành tỉnh để né tránh trách nhiệm; trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị xin ý kiến. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với Thủ trưởng cơ quan có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình. Không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm cử người dự họp đúng thành phần, trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung nhằm né tránh trách nhiệm.
 
    Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến và đề xuất của cơ quan lấy ý kiến theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan lấy ý kiến có văn bản thông báo lại và cơ quan, đơn vị không có ý kiến hoặc chậm có ý kiến trả lời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
    Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài. Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.
 
    Gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; chịu trách nhiệm nếu để cấp dưới, cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách xảy ra vi phạm. Trong phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền phải có kiểm tra, giám sát theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”, phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng rèn luyện đạo đức công vụ, nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; ý thức tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc, tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết dứt điểm công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
                                                                                          Kim Long
.