Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước

Thứ Năm, 25/05/2023, 17:05 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết những trường hợp vi phạm quy định bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?
 
    Trả lời: Điều 33 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về việc đảng viên vi quy định bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước như sau:
 
    Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: (a) Vô ý làm lộ, mất thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc thông tin chưa được phép công khai. (b) Không chấp hành nguyên tắc bảo mật trong việc truyền tin, vận chuyển, giao nhận hiện vật, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước. (c) Vi phạm quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước trong hoạt động xuất bản, báo chí và truyền thông khác.
 
Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ảnh minh họa)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ảnh minh họa)
    Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều 33 mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): (a) Cung cấp, tiết lộ trái quy định những thông tin, tài liệu, hiện vật thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. (b) Phổ biến, tuyên truyền, viết bài, đăng thông tin, tài liệu thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước không đúng đối tượng, phạm vi, thời điểm được phổ biến hoặc công bố. (c) Mang hiện vật, tài liệu thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước ra nước ngoài trái quy định. 
 
    Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ: (a) Tự nghiên cứu, sản xuất, sử dụng mật mã để thực hiện hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. (b) Trao đổi, tán phát thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước trên mạng viễn thông, Internet và các phương tiện truyền thông khác. Làm lộ, tiêu hủy, chiếm đoạt, mua bán bí mật của Đảng, Nhà nước.
Thanh An
.