Yên Bái: Nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn

Thứ Sáu, 28/04/2023, 07:10 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay". Đồng chí Tạ Văn Long,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.
 
    Theo báo cáo đề dẫn Hội thảo, Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, kết cấu được chia làm 3 phần: Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, gồm ý kiến đánh giá, sự đồng tình, ủng hộ, ghi nhận của nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
    Cuốn sách đã hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2-2013) đến nay, khái quát thành một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Tuyên truyền sâu rộng, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày 11 tham luận, phân tích, làm rõ các giá trị cốt lõi, tính thời sự sâu sắc các vấn đề: Tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt quan điểm chỉ đạo "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền tỉnh Yên Bái ngày càng trong sạch, vững mạnh; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực trên Báo Yên Bái; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay… Qua đó, đề xuất các giải pháp để góp phần quán triệt, lan tỏa tích cực giá trị cuốn sách trong cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh, đây là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, tích cực tham gia tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ Đảng, xây dựng bộ máy trong sạch, tinh gọn, hiệu lực cao, hoạt động hiệu quả.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay.
                                                                                       Kim Anh
.