Kon Tum: Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thứ Năm, 18/05/2023, 14:53 [GMT+7]
    Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (Chỉ thị 23-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã vận dụng, xây dựng, ban hành hằng trăm nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, chương trình; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.
 
    Thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Tổ chức 22 điểm cầu từ tỉnh đến cấp huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các xã, phường, thị trấn để phổ biến, quán triệt, học tập Chỉ thị 23-CT/TW cho 3.033 cán bộ chủ chốt các cấp. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy đã chỉ đạo, tổ chức 15 Hội nghị trực tiếp cấp huyện phổ biến, quán triệt cho 2.483 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang; 420 hội nghị lồng ghép phổ biến, tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, khu dân cư cho 60.465 hội viên, đoàn viên, đảng viên và quần chúng nhân dân. 
 
Hội nghị cấp tỉnh Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch
Hội nghị cấp tỉnh Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch
    Tỉnh ủy Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, quản lý các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể như sau:
 
    Lĩnh vực kinh tế - xã hội: Chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; chủ trương về thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh; chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; chủ trương giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 
    Lĩnh vực an ninh, trật tự: Triển khai công tác phòng, chống hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội…Qua đó, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
    Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, như: Nghị quyết về “nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; Nghị quyết về “đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết về “lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Nghị quyết về “quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;... Chỉ thị về “nâng cao chất lượngtham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”; các Chỉ thị về  “lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự các năm 2021, 2022, 2023”; Chỉ thị về “diễn tập khu vực phòng thủ gắn với phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025”; Chỉ thị về “nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hộicủa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị về “tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị về “xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh "cơ bản, toàn diện, liên hoàn, vững chắc “trong tình hình mới”; Chỉ thị về “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”.
 
    Bên cạnh đó, đã ban hành và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh” và Quy định số 489-QĐ/TU, ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường phổ thông; chỉ đạo thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị trong sinh viên; đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị, đạo đức hằng năm của học sinh gắn với đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”; chỉ đạo triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh.
 
    Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh “về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, xấu độc trên Internet, mạng xã hội theo Kết luận số 53-KL/TW; chỉ đạo nghiên cứu lý luận về lĩnh vực trên; thành lập Fanpage "Ngọc Linh Xanh" phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu.
 
    Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động triển khai, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
                                                                  Lê Văn Châu
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum)
.