Đắk Lắk: Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Thứ Năm, 27/02/2020, 14:49 [GMT+7]
    Ngày 26/02, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 2541/KH-UBND, ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh. Các đơn vị được phân công theo dõi, tham mưu triển khai hướng dẫn việc cải thiện các bộ chỉ số, nhóm chỉ số và chỉ số thành phần tại Công văn số 1240/UBND-TH ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Cùng với đó, tiếp tục cải thiện điểm số và các thứ hạng Chỉ số môi trường kinh doanh. Đồng thời cải cách toàn diện công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…
 
    Theo thống kê, tính đến hết năm 2019 toàn tỉnh có 8.975 doanh nghiệp và chi nhánh của doanh nghiệp ngoài tỉnh, tăng 8,6% so với năm 2018.
                                                                                                P.V
.