Phú Thọ: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 26/02/2020, 16:43 [GMT+7]
    Trong tháng 01/2020, Tỉnh ủy Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2013 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 07/07/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng".
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan đơn vị tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhất là "tham nhũng vặt" xảy ra trong các khâu, lĩnh vực nhạy cảm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra và kiểm toán Nhà nước; thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức.
 
Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng
Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; thực hiện công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai tài chính, kê khai tài sản và công khai minh bạch tài sản, thu nhập trong tổ chức, đơn vị theo đúng quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định về chế độ, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
 
    Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, việc tặng quà trái quy định và công tác quản lý và tổ chức lễ hội... Chỉ đạo Ban Nội chính phối hợp với văn phòng Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư (Quy chế số 02-QC-BNCTU-VPTU, ngày 20/11/2019) nhằm thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Ban hành Quy định số 10-QĐ/TU ngày 09/8/2019 về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thành, thị ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
    Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả"; Quyết định số 4139-QĐ/BTCTW về thí điểm, bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội Văn bản số 1476-CV/TU ngày 14/02/2019 của Tỉnh ủy Phú Thọ); Quy định về giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức.
                                                                                                  P.V
.