Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Thứ Ba, 25/02/2020, 15:09 [GMT+7]
    Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/02/2020 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Theo đó, công tác tuyên truyền thời gian trước, trong và sau đại hội phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng; chú trọng phát hiện, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng; mọi hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực…
 
Công tác tuyên truyền nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
Công tác tuyên truyền nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
    Hoạt động tuyên truyền chia làm ba đợt cao điểm: Đợt 1, từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đợt 2, từ sau đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội XIII của Đảng. Đợt 3, sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Tập trung vào các nội dung: Lịch sử vẻ vang của Đảng; những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm. Thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm. Nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện; kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020; chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…
 
    Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình thức phong phú, sinh động; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, các cuộc thi sáng tác, thi tìm hiểu; phát động các phong trào thi đua…, nhằm tạo không khí phấn khởi, hiểu biết, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
                                                                                           Văn Bắc
.