An Giang: Triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thứ Hai, 24/02/2020, 15:27 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020”. Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. 
 
    Trong năm 2020, An Giang sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh biên giới, tôn giáo, dân tộc, nông thôn; các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp và những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh; bước đầu thực hiện có hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp, gương mẫu, chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tăng cường việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy.
 
    Thực hiện công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phát hiện, phòng ngừa vi phạm; lấy thông tin từ giám sát thường xuyên làm cơ sở cho giám sát chuyên đề và kiểm tra chuyên đề. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm bị xử lý nghiêm minh, kịp thời, bảo đảm sự thống nhất đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật của Nhà nước; xử lý nghiêm những trường hợp phát ngôn vô nguyên tắc, tuyên truyền, vận động, phát tán những nội dung, kiến nghị, phản ánh quan điểm trái với cương lĩnh, đường lối, nghị quyết, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật.
 
    Chủ động thông tin, tuyên truyền sâu rộng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm; có phương án phù hợp giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãng công ngay từ đầu tại cơ sở, bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình thông tin, truyền thông, in ấn, xuất bản, phát hành báo chí; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog, tin nhắn…có nội dung xấu và độc hại.
 
    Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh; tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, ma túy, tham nhũng, công nghệ cao, môi trường, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…
 
    Củng cố hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng theo hướng nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; kịp thời thu hồi tài sản tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm phán quyết của Toà án đúng pháp luật, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bố trí người có năng lực, am hiểu pháp luật, bản lĩnh và phẩm chất tốt để bổ sung lực lượng chuyên trách trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng…
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, vừa tập trung lãnh đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 phải gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức đại hội đảng, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội đảng. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong khối nội chính và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời những chủ trương, chính sách quan trọng do Trung ương ban hành về công tác nội chính phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác này. Theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, biên giới, tôn giáo, dân tộc, nhất là an ninh, trật tự trong thời gian qua. 
 
    Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng ngừa tham nhũng; nâng cao sức chiến đấu của các chi, đảng bộ; thường xuyên tự kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc, HĐND các cấp, báo chí và Nhân dân trong việc phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu để tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp…
                                                                                           Phan Bá
.