Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp

Thứ Năm, 27/02/2020, 14:31 [GMT+7]
    Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy, tổ chức Đảng các cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các Cơ quan điều tra, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, kết quả cụ thể là:
 
    Các tòa án nhân dân đã thành lập các tòa chuyên trách, rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động xét xử, giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền; đổi mới việc tổ chức phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng.
 
Hội nghị lấy ý kiến về Đề án Tổng kết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
Hội nghị lấy ý kiến về Đề án Tổng kết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã tổ chức kiện toàn bộ máy theo quy định mới, sắp xếp lại các phòng nghiệp vụ, rà soát, điều chỉnh biên chế; tăng cường trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; quản lý thông tin về tình hình tội phạm, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kịp thời phát hiện các vi phạm của cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan thi hành án và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác để chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục, sửa chữa, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật. 
 
    Cơ quan điều tra hai cấp của các tỉnh, thành phố được kiện toàn, sắp xếp theo quy định tại Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và hướng dẫn tại Thông tư số 56/2017/TT-BCA ngày 16/11/2017 của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự. Thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức của Bộ Công an, cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp huyện cũng được sắp xếp lại theo hướng tăng cường cho cấp huyện. Trong năm 2018, nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã tạo ra chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự, góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự tại địa bàn nhiều xã, thị trấn trên cả nước. 
 
    Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp, kiện toàn theo quy định của Luật thi hành án hình sự và Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), cơ bản đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các bản án quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đã được tổ chức thi hành nghiêm chỉnh; phần lớn các địa phương đều hoàn thành vượt chỉ tiêu thi hành án do Quốc hội và cơ quan thi hành án cấp trên đề ra.
 
    Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong các hoạt động tố tụng cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án điểm, vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm, các cơ quan tiến hành tố tụng đều báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng và trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết. Đối với các vụ việc phức tạp, có quan điểm khác nhau, chưa thống nhất được phương án xử lý đều được Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy, thành ủy đề xuất họp liên ngành, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quy trình, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm hoặc oan sai. 
 
    Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và huyện thường xuyên phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng xét xử, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tranh tụng theo yêu cầu cải cách tư pháp. Tại các phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cùng hội đồng xét xử luôn xác định là vị trí trung tâm, độc lập, khách quan và quyết định trên cơ sở kiểm tra, đánh giá chứng cứ, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm quyền bình đẳng của các thành phần tham gia tố tụng trong việc đưa ra chứng cứ, đánh giá chứng cứ và đưa ra yêu cầu để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án được nâng lên, các vụ án bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung hoặc các bản án có kháng nghị, kháng cáo, án bị hủy, sửa đều thấp hơn so với chỉ tiêu thi đua của Tòa án nhân dân tối cao.
                                                                                      Hồng Hà
.