Bắc Giang: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 24/10/2019, 16:44 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị; lồng ghép vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trong 9 tháng năm 2019 các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức được 28 lớp với 2.995 người tham dự.
 
    UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành cho 1.323 cán bộ, công chức; chỉ đạo hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và Sở Tư pháp đẩy mạnh thực hiện bằng hình thức đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin các văn bản mới, tài liệu hỏi - đáp pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng trên hệ thống thông tin pháp luật tỉnh.
 
Thanh tra tỉnh Bắc Giang tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thanh tra tỉnh Bắc Giang tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
    Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý tài chính và sử dụng ngân sách Nhà nước. Sở Tài chính ban hành Quyết định số 07/QĐ-STC ngày 10-01-2019 công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của tỉnh; công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2019; công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh; Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 đến các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thành phố. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc công khai kế hoạch hoạt động, quy hoạch đất đai, dự toán ngân sách và xây dựng cơ bản theo đúng quy định.
 
    HĐND tỉnh ban hành một số Nghị quyết về chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhằm phòng, chống tham nhũng, như: Nghị quyết số 15-2019/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 quy định một số nội dung, mức chi tiếp khách nước ngoài, trong nước làm việc tại tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 13-2019/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; Nghị quyết quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; Nghị quyết về dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt tự chủ về biên chế, tài chính, xây dựng định mức và quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
 
    Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở nội vụ thành lập 02 tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đã tiến hành kiểm tra tại 07 sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, 10 huyện, thành phố và 38 xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra đã nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là việc chấp hành thời gian giờ làm việc, thái độ, tác phong làm việc, trách nhiệm tiếp công dân của cán bộ, công chức.
 
    9 tháng năm 2019 các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng đối với 447 công chức, viên chức. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-SNV ngày 01/02/2019 về kiểm tra công tác quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, lao động hợp đồng và công tác cán bộ.
 
    UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kê khai, công khai minh bạch tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/213/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08-2013/TT-TTCP ngày 30/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; theo đó, năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 10.644/10.644 người phải kê khai, bản kê khai tài sản được công khai theo quy định.
                                                                                                   Lê Hiếu
.