Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thứ Ba, 22/10/2019, 19:32 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019, gắn với khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Ban Nội chính về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng quy chế tiếp dân của Ban Bí thư Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; ban hành đề án kiện toàn bộ phận đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho cấp ủy huyện và chi, đảng bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các vụ việc, vụ án do Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo năm 2019.
 
Một cuộc họp liên ngành về hoạt động tố tụng tỉnh Kiên Giang
Một cuộc họp liên ngành về hoạt động tố tụng tỉnh Kiên Giang
    Chủ trì và tham mưu thực hiện 02 đoàn giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ nghiên cứu chuyên đề công tác quốc phòng, an ninh và nội chính, tiến hành xây dựng kế hoạch sơ kết các chuyên đề phục vụ xây dựng Văn kiện đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện các công việc kế hoạch đã đề ra.
 
    Phối hợp theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các địa bàn trọng điểm; chủ trì họp với các cơ quan tư pháp, đề xuất hướng giải quyết một số vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài; tổng kết công tác tuyên truyền về nội chính và phòng, chống tham nhũng; sơ kết và điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với ngành chức năng; hoàn thành đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch số 73-KH/TU ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội; phối hợp tham gia 02 đoàn công tác của Thanh tra tỉnh, 02 đoàn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; xây dựng chuyên đề "trả lương qua tài khoản" và chuyên đề phòng, chống "tham nhũng vặt"; báo cáo tỉnh hình an ninh biên giới phục vụ Đoàn khảo sát của Ban Nội chính Trung ương; phát động phong trào thi đua do Ban Nội chính Trung ương phát động; sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
                                                                                          Nguyễn Hiên
.