Hà Tĩnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Thứ Tư, 23/10/2019, 14:20 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2019, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt các quy định của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp huyện, cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; quán triệt, phổ biến Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 18/12/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
 
    Triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch năm 2019. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, đảng viên là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2019 (tháng 9/2019)
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2019 (tháng 9/2019)
    Ủy ban Kiểm tra  tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 tổ chức  đảng và 21 đảng viên, cụ thể: Kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà; Ban Thường vụ huyện ủy Nghi Xuân; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo và một số đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo sở, ngành và lãnh đạo các phòng, bộ phận liên quan. Trong đó có 01 tỉnh ủy viên, 07  huyện ủy viên, 05 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với 26 tổ chức đảng cấp dưới, trong đó 06 ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc và 20 tổ chức đảng cơ sở; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang; giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng và 06 đảng viên, gồm: Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo và một số đồng chí lãnh đạo Sở; Đảng ủy một số trường trung học phổ thông; Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân, Ban thường vụ một số xã và một số đồng chí lãnh đạo huyện và xã thuộc huyện Nghi Xuân; đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 05 tổ chức đảng và 04 đảng viên; phân loại, xử lý 161 lượt đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thành lập các đoàn giám sát tại 17/17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để kiểm tra, rà soát, nắm tình hình chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt là những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên các lĩnh vực đất đai, tài chính - ngân sách, xây dựng cơ bản, các chương trình, dự án…
 
    Tập trung thanh tra chuyên đề, thanh tra trách nhiệm công vụ; chỉ đạo rà soát các kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp đối tượng trong kế hoạch và phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của  Thủ tướng Chính phủ; đã thực hiện 391 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 5.366 tổ chức, cá nhân; phát hiện 1.536 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là 22,1 tỷ đồng; trong đó, kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 7,4 tỷ đồng, xử lý khác 14,7 tỷ đồng.
 
    Tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tư pháp; chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tình hình an ninh tôn giáo, an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm; chỉ đạo đôn đốc việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Cù Tất Dũng
.