Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Một số kết quả công tác 9 tháng năm 2019

Thứ Ba, 22/10/2019, 19:16 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động phối hợp với các cơ quan nội chính, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp (CCTP) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh.
 
    Tham mưu Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; thực hiện Quy định số 194-QĐ/TW của Trung ương về việc phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019: ban hành Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 về về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; tham mưu tổ chức xong cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Sa Pa đối với việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN.
 
    Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch Công tác cải cách tư pháp năm 2019; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 22/5/2019 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Tỉnh ủy; Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác CCTP.
 
    Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 9/8/2019 của Tỉnh ủy về chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh xử lý tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN; Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình hình nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp năm 2019; Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; 
 
    Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BNCTW ngày 27/6/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện chế độ báo cáo các vụ việc xảy ra trong tuần, kết quả giải quyết, đề xuất hướng chỉ đạo đối với các vụ việc; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, giải quyết các vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thực hiện các thông báo, kết luận, văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính và PCTN.
 
    Tiếp tục đôn đốc thực hiện Kế hoạch tiến độ Đề án số 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Đề án 18 của Tỉnh ủy; ban hành Quy định số 01-Qđi/BNCTU ngày 20/02/2019 về quy định mua tin phục vụ công tác PCTN; thực hiện rà soát thường xuyên các kết luận thanh tra ban hành Kế hoạch số 70-KH/BNCTU ngày 26/8/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, thực hiện các kết luận của thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 và đang triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch; tổ chức 03 cuộc kiểm tra của Ban, đã thực hiện xong 01 cuộc, đang thực hiện theo tiến độ 02 cuộc; 
 
    Tham gia tiếp công dân, nắm tình hình tiếp dân 51 phiên; tiếp nhận xử lý 36 đơn theo quy định.
 
                                     Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.