Bình Định: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn

Thứ Tư, 23/10/2019, 14:38 [GMT+7]
    Thực hiện Quyết định số 1392-QĐ/TU ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn. Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, thủ tục, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong một số lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng; thực hiện việc minh bạch về tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức thanh toán; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng...
 
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn
    Kiểm tra nhằm làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn về các nội dung được kiểm tra; kiểm tra gắn với kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua kiểm tra giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tạo sự ổn định để phát triển của địa phương.
Nguyễn Thái Cường 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định)
.