Bộ Công an: Thực hiện công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ

Thứ Hai, 21/10/2019, 16:29 [GMT+7]
    9 tháng đầu 2019, Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ; việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có nhiều đổi mới, thiết thực, hình thức phong phú hơn, như: Chủ động quán triệt Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành; Nghị quyết Trung ương 8, Trung ương 10 (khóa XII); Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hội nghị học tập Chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Hội nghị báo cáo chuyên đề về "Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta năm 2018, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2019"…
 
Các đại biểu dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Bộ Công an
Các đại biểu dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Bộ Công an
    Tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chú trọng công tác giáo dục chính trị, Trung ương và quản lý cán bộ, chiến sĩ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái; thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, trước hết là người đứng đầu; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy" trong toàn lực lượng; kết quả cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố lòng trung thành, ý thức phục vụ nhân dân, được dư luận cán bộ đảng viên, chiến sĩ và các ngành đánh giá cao về nội dung, đổi mới về phương hướng, thiết thực, hiệu quả về cách thức thực hiện.
 
    Chỉ đạo tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018, phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019 trong toàn lực lượng với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
    Làm việc với các đoàn khảo sát của Trung ương về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng và cách tư pháp; làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và công tác cán bộ trong Công an nhân dân: Việc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của Lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư; về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.
 
    Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương; tổng kết thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; ban hành Thông tri về tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành Quyết định lập các Tiểu ban văn kiện, tổ giúp việc tiểu ban văn kiện Đại hội đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
    Chỉ đạo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân; nâng cao chất lượng việc kiểm điểm tự soi, tự sửa qua sinh hoạt chi bộ, tiếp tục nhận diện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về công tác quản lý hồ sơ đảng viên thuộc Đảng bộ Công an Trung ương; triển khai thực hiện chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.
                                                                                     Kim Anh
.