Ban hành Quy chế phối hợp trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

Thứ Năm, 17/10/2019, 15:03 [GMT+7]
    Ngày 10-10-2019, các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế phối hợp số 02/2019/QCPH/BCA-VKSNDTC-TANDTC (Quy chế số 02) về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
    Quy chế phối hợp số 02 gồm 3 chương với 13 điều quy định về nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc Bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án từ Trung ương đến địa phương.
 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền
    Về nguyên tắc phối hợp, Quy chế số 02 quy định rõ, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo quy định của pháp luật; hoạt động phối hợp phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, hiệu quả; bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật.
 
    Chương II Quy chế số 02 quy định về nội dung và trách nhiệm phối hợp; trong đó đáng chú ý là quy định về phối hợp trong giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp tích cực phối hợp, trao đổi thông tin nhằm giải quyết vướng mắc trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền; trường hợp không thống nhất được quan điểm, hướng xử lý thì báo cáo cơ quan cấp trên để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi phạm tội rửa tiền; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, nếu cơ quan nào phát sinh khó khăn, vướng mắc thì có văn bản gửi các cơ quan còn lại đề nghị phối hợp giải quyết kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
 
    Tại Điều 7 Quy chế số 02 quy định rõ về phối hợp tổ chức họp giao ban liên ngành về việc thực hiện quy chế phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Theo đó, hàng năm, Bộ Công an chủ trì tổ chức họp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, có sự tham gia của bộ, ngành hữu quan để đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm rửa tiền, kết quả thực hiện quy chế, tháo gỡ khó khăn, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Chậm nhất 10 ngày trước khi tổ chức họp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao có văn bản gửi Bộ Công an về nội dung và các vấn đề khác phục vụ cho việc tổ chức họp.
 
    Trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế số 02 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao cũng được quy định rõ.
                                                                                            Nguyễn Sơn
.