Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Thứ Hai, 14/10/2019, 10:46 [GMT+7]
    Sau sáu ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
 
    Trung ương đã tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo Văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo Kinh tế - Xã hội; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Ðảng, thi hành Ðiều lệ Ðảng nhiệm kỳ khóa XII. Trung ương cũng xem xét, cho ý kiến về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020 và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp
    Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban quán triệt Kết luận của Hội nghị Trung ương 10 (tháng 5-2019) xây dựng các dự thảo Văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng để Hội nghị Trung ương lần này xem xét, cho ý kiến hoàn thiện một bước, gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Tiểu ban Văn kiện đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn thiện Ðề cương chi tiết, xây dựng dự thảo các Báo cáo trình Trung ương.
 
    Hội nghị cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình và cho rằng, các dự thảo văn kiện đã chắt lọc, phản ánh được kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng sát với thực tế và có nhiều phát hiện, đề xuất mới. Ðặc biệt, Báo cáo chính trị có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng, xuyên suốt 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và định hướng xây dựng Ðảng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 5 đến 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045. Ðồng thời, Trung ương cũng đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng, xác đáng, nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
 
    Trung ương khẳng định, 35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong nhiệm kỳ khóa XII, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng. Ðất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Ðó là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.
 
    Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, phải phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm đã có trong nhiệm kỳ khóa XII, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất! Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân".
 
    Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; tổ chức tốt việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Trung ương xem xét thông qua trong năm 2020, sau đó xin ý kiến nhân dân trước khi trình Ðại hội XIII của Ðảng.
 
    Triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, sau khi phân tích, đánh giá khách quan tình hình và nguyên nhân của những kết quả, thành tích đã đạt được, hạn chế yếu kém còn tồn tại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý: "Tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường với những thay đổi lớn lao, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức ở mức độ, quy mô và tính chất rất khác so với trước đây, đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ khóa XII".
 
    Hội nghị Trung ương 11 thành công tốt đẹp có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như của cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.
                                                                                               Văn Bắc
.