Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phổ biến, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Từ năm 2016 đến nay, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động chỉ đạo tổ chức việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" đến toàn thể các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ bằng nhiều hình thức.
.
.
.