An Giang: Một số kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

Năm 2022, công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn đạt được một số kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan thanh tra đã có nhiều quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra.
.
.
.