Cao Bằng: Nghiên cứu, học tập nội dung Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy

Thứ Tư, 17/05/2023, 14:20 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 168 điểm cầu từ Tỉnh ủy đến các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy xã, phường, thị trấn với 5.193 cán bộ, đảng viên tham gia.
 
    Tham dự có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng của tỉnh, sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.
 
Toàn cảnh Hội nghị điểm cầu Tỉnh ủy Cao Bằng
Toàn cảnh Hội nghị điểm cầu Tỉnh ủy Cao Bằng
    Hội nghị quán triệt các nội dung: Giới thiệu khái quát nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng và hệ thống chính trị; làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm; nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. 
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai học tập tại địa phương, đơn vị theo Kế hoạch số 225-KH/TU, ngày 29/3/2023 của Tỉnh ủy; đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định cần được triển khai kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm toàn thể cán bộ, đảng viên nhân dân đều được phổ biến, quán triệt. Giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đơn vị. Cùng với đó, cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của tỉnh thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị.
                                                                                                Hồng Sơn
.