Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 18/05/2023, 06:52 [GMT+7]
    Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025"; Chương trình đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua luôn được Thành ủy Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.  
 
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 10-CTr/TU về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thành ủy Hà Nội
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 10-CTr/TU về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thành ủy Hà Nội
    Kết quả 100% quận, huyện, thị ủy, sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Một số cấp ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 3.208 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí, thành phố đã ban hành 77 văn bản quy phạm pháp luật; các địa phương, đơn vị ban hành 39 văn bản; tiến hành 1.215 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 1.154 trường hợp. Qua kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, xử lý kỷ luật 72 trường hợp. 
 
    Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả. Trong đó, các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiểm tra đối với 3.542 tổ chức Đảng, 992 đảng viên; giám sát đối với 2.212 tổ chức Đảng, 1.098 đảng viên. Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai 691 cuộc thanh tra; đã kết luận 420 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 50,593 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 104 tập thể và 172 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 5 vụ án, 133 vụ việc có dấu hiệu phạm tội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử phạt 105,9 tỷ đồng. 
 
    Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, cơ quan điều tra Công an thành phố đã thụ lý 101 vụ/190 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thụ lý 61 vụ/139 bị can; Tòa án nhân dân thành phố thụ lý 84 vụ/267 bị cáo… Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo xử lý 47 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Đối với công tác thực hành, chống lãng phí, toàn thành phố đã tiết kiệm, tiết giảm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước là 14.085.730 triệu đồng; trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiết kiệm được 2.253.229 triệu đồng; trong công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tiết kiệm được 1.159.716 triệu đồng. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy sẽ tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền thành phố về quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
 
    Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan nội chính. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo tiêu cực, tham nhũng. 
                                                                                             Nguyễn Sự
.