Yên Bái: Nghiên cứu vận dụng nội dung Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Tư, 19/04/2023, 21:27 [GMT+7]
    Sáng 19/4, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: "Nghiên cứu vận dụng nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay". Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội thảo.
 
    Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2/2013) đến nay, khái quát thành một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Tuyên truyền sâu rộng, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Hội thảo là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, tích cực tham gia tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ Đảng, xây dựng bộ máy trong sạch, tinh gọn, hiệu lực cao, hoạt động hiệu quả, cùng cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. 
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu tập trung đi sâu, phân tích làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; phân tích, đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. 
 
Theo báo cáo đề dẫn Hội thảo, Cuốn sách được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại để gần gũi hơn với đông đảo bạn đọc, góp phần lan tỏa sâu, rộng tinh thần, thái độ kiên quyết, rõ ràng, dứt khoát của Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Cuốn sách được kết cấu chia làm 3 phần: Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Phần thứ hai, nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, gồm ý kiến đánh giá, sự đồng tình, ủng hộ, ghi nhận của nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
 
    Cuốn sách ghi dấu ấn chặng đường 10 năm kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được thể hiện ở các nội dung lớn: (1) Thực tiễn cho thấy tham nhũng từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược; niềm tin trong Đảng, trong nhân dân được củng cố và dấu ấn về vai trò của người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (2) Trong 10 năm qua, chúng ta thường xuyên tổng kết, đánh giá, qua đó khắc phục những hạn chế, yếu kém, xác định đúng con đường, phương pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đúc rút được những vấn đề lý luận và thực tiễn qua tổng kết thường xuyên thể hiện ở các Hội nghị về phòng, chống tham nhũng. (3) Vai trò có tính quyết định của người đứng đầu của Đảng: Thể hiện qua phương châm “nói đi đôi với làm, nói thẳng, nói thật, làm thật, cách làm bài bản, chắc chắn, mang lại kết quả khả quan”. (4) Toàn bộ tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư cần được tập hợp, tổng hợp, khái quát và hệ thống lại như là sự trả lời cho câu hỏi: Vì sao công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại đạt được thành công như vừa qua? Sự thành công ấy không chỉ được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình mà còn được bạn bè quốc tế đánh giá cao và ghi nhận. (5) Cuốn sách đã được đưa vào chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ các giá trị cốt lõi, tính thời sự sâu sắc các vấn đề: Tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt quan điểm chỉ đạo "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền tỉnh Yên Bái ngày càng trong sạch, vững mạnh; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng chống tham nhũng và tiêu cực trên Báo Yên Bái; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay… Đồng thời, đề xuất các giải pháp để góp phần quán triệt, lan tỏa tích cực giá trị cuốn sách trong cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan trong sạch, vững mạnh.
                                                                                       Quỳnh Hoa
.