Bộ Giao thông Vận tải: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Chủ Nhật, 07/05/2023, 06:37 [GMT+7]
    Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Kế hoạch số 4141/KH-BGTVT thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Duy trì thực hiện thường xuyên các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo thực hiện hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan tham mưu, vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kỷ cương, liêm chính, làm việc hiệu quả.
 
Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải
Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải
    Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự chuyến biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động nhận diện các khâu, các vị trí tiềm ấn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực đế đề ra các giải pháp phòng, chống hiệu quả; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh; giữ vững, ốn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp triển khai kịp thời, có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng; Quyết định số 2007/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2021 của Bộ trưởng và Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù họp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, tố chức, đơn vị nhằm phát hiện, ngăn chặn, kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật. Có sự phân công, phân cấp cụ thể, đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm trong xây dựng các quy chế, quy định và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thiết thực, khả thi, hiệu quả.
 
    Theo Kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thực hiện có hiệu quả các nội dung gồm : (1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (3) Thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; (4) Công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; (5) 
 
    Bộ Giao thông vận tải yêu cầu việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trong đó phải xác định nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ, thời gian thực hiện; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ nội dung của Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý. Đồng thời tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra; nêu cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện, thường xuyên rà soát tiến độ và kết quả thực hiện, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
                                                                                            Thu Hiền
.