Nam Định: Tổng kết thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Thứ Năm, 04/05/2023, 18:28 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Nam Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, sau khi Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh, các ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt tới 100% các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; duy trì và thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW; Luật Phòng, chống tham nhũng; văn bản hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập”;ban hành văn bản quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ban hành kèm theo Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị… để hướng dẫn, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản…công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản được tiến hành thường xuyên. Việckê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo quy định.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa cao, chưa quan tâm đúng mực đến việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về việc kê khai tài sản, thu nhập cònhạn chế, có trường hợp kê khai tài sản không trung thực bị xử lý kỷ luật; chưaxây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan liên quan trong việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản”, các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập tại địa phương, đơn vị mình; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Chỉ đạo xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi phạm trong việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Lãnh đạo chặt chẽ việc kiểm tra, xác minh tài sản theo quy định pháp luật. 
 
    Giao Ban tổ chức, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt việc kiểm tra, xác minh tài sản và thực hiện quy định về kê khai tài sản tham mưu cho cấp ủy trong việc bổ nhiệm, đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử, bãi nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản theo phân cấp quản lý cán bộ.Thực hiện tốt việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản và các giải pháp, biện pháp kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu trong việc kê khai, công khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập. 
Đoàn Thị Trung Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định)
.