Nghệ An: Kết quả công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 và 9 tháng năm 2021

Thứ Năm, 28/10/2021, 10:22 [GMT+7]
    Trong năm 2020 và 9 tháng năm 2021, UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
    Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng được các cấp ngành trong tỉnh quan tâm. Sau đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 21/21 UBND thành phố, huyện, thị và 18/18 sở trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn cơ quan chức thanh tra; trong đó có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện, giám đốc sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
 
Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9/2021
Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9/2021
    UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị một cách nghiêm túc theo các quy định của pháp luật; công khai bộ thủ tục hành chính của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, cập nhật đầy đủ thông tin về chủ trương, chính sách xã hội của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và cổng thông tin điện tử của các đơn vị; xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trình HĐND tỉnh phê duyệt. 100% các cơ quan, đơn vị đã tiến hành ban hành, sửa đổi các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn về chỉ tiêu tài chính và sử dụng tài sản công trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 
    Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành Quy chế văn hóa công sở; đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 717 lượt công chức, viên chức; đã có 2.227 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 100%. 
 
    Năm 2020, toàn ngành thanh tra đã triển khai 251 cuộc thanh tra hành chính tại 435 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 247 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý là 35 tỷ 181 triệu đồng; đã thu hồi về ngân sách 15 tỷ 940 triệu đồng, thu hồi về cho Nhà nước 1.305 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 57 tổ chức và 131 cá nhân có sai phạm; chuyển 02 vụ việc có dấu hiệu sai phạm qua Cơ quan điều tra. Trong 9 tháng năm 2021, triển khai 209 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra, đã ban hành kết luận 163 cuộc thanh tra tại 320 đơn vị, phát hiện sai phạm 41 tỷ 348 triệu đồng và 2.305 m2 đất; kiến nghị thu hồi 35 tỷ 634 triệu đồng và 347 m2 đất; kiến nghị khác 5 tỷ 714 triệu đồng và 1.958 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 88 tổ chức và 326 cá nhân có sai phạm, phát hiện 01 vụ việc chuyển Cơ quan điều tra.
 
    UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 quy định đánh giá, xếp loại, đối với công tác thanh tra, Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trong đó có đánh giá, chấm điểm dành cho Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện và đánh giá cho Chánh thanh tra sở, ngành và UBND huyện trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đã góp phần nâng cao hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã xử lý trách nhiệm 04 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trên địa bàn. 
 
    Đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước, nhằm khắc phục, ngăn ngừa những kẽ hở có thể làm nảy sinh hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật, Nghệ An chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Công khai, minh bạch các nội dung như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thành viên, chế độ lương, thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các chế độ phúc lợi xã hội khác, quy tắc ứng xử, điều lệ doanh nghiệp, tổ chức... 
 
    Năm 2020 và 9 tháng năm 2021, Cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý điều tra 13 vụ/45 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Viện kiểm sát 2 cấp thụ lý giải quyết 10 vụ/39 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 08 vụ/ 30 bị cáo. Các vụ án tham nhũng, kinh tế phát hiện đã gây thiệt hại hơn 12,7 tỷ đồng và 207.228 m2 đất; trong đó đã thu hồi 11,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 90,4%). 
 
    Những kết quả nêu trên cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An quan tâm, chỉ đạo để công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, đạt chất lượng, ổn định tình hình an ninh chính trị, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.