Quảng Bình: Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021

Thứ Hai, 25/10/2021, 05:17 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2021, Tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; báo cáo “Thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức; đề xuất, kiến nghị”; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh dạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; chỉ đạo bổ sung Danh mục các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Quảng Bình.
 
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch
    UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 2395/KH-UBND, ngày 31/12/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 632/KH-UBND, ngày 26/4/2021 về triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ban hành Quyết định số 391/QĐ-UBND, ngày 02/2/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Quyết định cấp, tạm ứng cho các đơn vị, địa phương chi trả chế độ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19; văn bản điều chỉnh cơ chế hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F0 và điều chỉnh mức hỗ trợ của ngân sách tỉnh đối với F1 trên địa bàn…
 
    Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện Văn bản số 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ; lập danh sách các vị trí từ giám đốc sở trở lên và tương đương của tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập của Thanh tra Chính phủ. Toàn tỉnh có 69/69 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, với 8.605 người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch về công tác tổ chức bộ máy, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý cán bộ; các nội quy, quy chế; quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất; tài chính; quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc; các thủ tục, thời gian, nội dung tiếp công dân… theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan trên website của đơn vị hoặc niêm yết tại nơi làm việc, gửi văn bản đến từng đơn vị, bộ phận, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và Nhân dân tham gia quản lý, giám sát, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ trong quá trình thi hành công vụ, nhiệm vụ. 
 
    Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các cấp hoàn thành việc triển khai thực hiện và niêm yết công khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở làm việc. Đến nay, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt quy tắc ứng xử đã ban hành; chấp hành tốt các quy định về chế độ công vụ.
 
    Trong 9 tháng năm 2021, có 59 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời, đã thực hiện việc xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung và nghiêm túc thực hiện các quy định về chế độ định mức tiêu chuẩn. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; nội dung công tác kiểm tra, giám sát trong Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; chủ trì tổ chức thực hiện 02 đoàn kiểm tra, 01 đoàn rà soát, 01 cuộc giám sát; tiếp tục theo dõi các tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021; chủ trì tổ chức viết, khai thác 100 tin, bài, ảnh đăng trên Chuyên trang phòng, chống tham nhũng thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Bình; viết và hơn 80 tin, bài, ảnh đăng trên Trang tin Nội chính Quảng Bình, cùng nhiều tin, bài trên các trang tin, tạp chí, báo Trung ương và địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đẩy nhanh tiến độ, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả việc điều chỉnh công tác kiểm tra, giám sát, rà soát lĩnh vực phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh Covid - 19 tại địa bàn; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lồng ghép trong quá trình thực hiện và quá trình dự thảo kết quả kiểm tra các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021...
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.