Thái Nguyên: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010

Thứ Hai, 16/09/2019, 17:29 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năn 2020”. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịnh HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết và thực tiễn của địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết được tiến hành khá đồng bộ với cải cách hành chính, cải cách tư pháp có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo hiệu lực hiệu quả thi hành pháp luật ở địa phương. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng ban hành văn bản ngày càng được nâng cao, bảo đảm đúng quy định của Luật Ban  hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Đối với Nghị quyết số 49-NQ/TW, sau 15 năm thực hiện, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp được tăng cường; chất lượng hoạt động tư pháp được nâng lên, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp được sắp xếp, củng cố, kiện toàn ngày càng hợp lý, đội ngũ cán bộ tư pháp, hỗ trợ tư pháp được tăng cường về số lượng, được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp được đổi mới và duy trì thường xuyên.
 
    Các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị tập trung làm rõ những kết quả đạt được, một số khó khăn, hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể trong thực hiện 2 Nghị quyết. Trong đó đề cập cụ thể về việc nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ đổi mới phát triển kinh tế xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật tại các địa phương; tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp và các cơ quan tư pháp ở địa phương,…
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Cab Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng; các sở, ngành, địa phương; đặc biệt các cơ quan tư pháp cần khắc phục những hạn chế, khó khăn trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và công tác cải cách tư pháp; từ đó tích cực thực hiện các giải pháp cụ thể. Trong đó, đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh vững vàng, liêm chính. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị phải nắm được tâm tư nguyện vọng nhân dân; đội ngũ làm công tác Mặt trận phải hiểu pháp luật; phải bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Quan tâm phổ biến, tuyên truyền pháp luật phải thường xuyên gắn với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
    Nhân dịp này Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX.
                                                                                                         P.V
.