Bắc Ninh: Tiếp tục quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp

Thứ Năm, 12/09/2019, 17:33 [GMT+7]
    Trong tháng 8, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW, kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 về đề án đổi mới tổ chức hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra; Nghị quyết số 37/2012/QH XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và tăng cường các biện pháp trong phòng, chống tội phạm… nhằm "xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc"; hoạt động cải cách tư pháp trong đó trọng tâm là hoạt động xét xử của ngành Tòa án tiếp tục được tiến hành có hiệu quả.
 
Toàn cảnh một phiên tòa hình sự tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Toàn cảnh một phiên tòa hình sự tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh
    Các cơ quan khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành, như liên ngành Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh thực hiện quy chế phối hợp trong công tác Điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; Quy chế phối hợp về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội và công tác thi hành án hình sự, dân sự, hỗ trợ tư pháp; quy chế phối hợp trong việc cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh và trao đổi thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ án hành chính…
 
    Tòa án nhân dân tỉnh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến có giá trị để xây dựng các chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự và tố tụng. Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh tăng cường hoạt động tranh tụng công khai tại phiên tòa, đảm bảo tính dân chủ, khách quan trong các quyết định của Tòa án. Đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án, trong tháng các trung tâm này đã giải quyết được 92/121 vụ, trong đó tỷ lệ hòa giải thành là 80/92 đơn (đạt 87%). Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tòa án được quan tâm, chú trọng.
 
    Chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên rõ rệt, nhận thức đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước về chiến lược cải cách tư pháp, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp, các vụ án được khởi tố, xét xử, thi hành án đảm bảo khách quan, đúng pháp luật. Công tác tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp luôn được chú trọng. Việc xây dựng, rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ ở các cơ quan tư pháp đã được quan tâm, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng tâm công tác tư pháp nhằm định hướng công tác cho các cơ quan tư pháp đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đúng pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đối với công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. 
                                                                                         Lê Hiếu
.