Điện Biên: Triển khai thực hiện có hiệu của công tác cải cách tư pháp

Thứ Hai, 09/09/2019, 17:04 [GMT+7]
    Trong tháng 8, tỉnh Điện Biên chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của cơ quan các cấp trong công tác cải cách tư pháp; tiếp tục phổ biến, quán triệt hướng dẫn, tập huấn các văn bản pháp luật về lĩnh vực tư pháp và tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm thống nhất về nhận thức và thực thi nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
 
    Tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, chú trọng chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; nâng cao chất lượng thi hành án hình sự, dân sự; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
 
Một Hội nghị về công tác cải cách tư pháp tỉnh Điện Biên
Một Hội nghị về công tác cải cách tư pháp tỉnh Điện Biên
    Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, công ty tỉnh với các cơ quan tư pháp của Trung ương; giữa ban cán sự đảng, cấp ủy các cơ quan tư pháp của tỉnh với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp cấp tỉnh và cấp huyện. Tăng cường xã hội hóa và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp.
 
    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác cải cách tư pháp; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và kiện toàn việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp, bộ máy lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan tư pháp; củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp; tăng cường phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng, chống các loại tội phạm.
 
    UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (từ năm 2020 - 2022). Sở tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra tỉnh tổ chức, hoạt động công chứng, luật sư; bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
 
    Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp Trung ương trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và ứng dụng khoa học, công nghệ mới cho các cơ quan tư pháp cấp tỉnh và cấp huyện.
                                                                                       Bích Liên
.