Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định tham mưu tích cực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 12/09/2019, 16:57 [GMT+7]
    Trong tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24-05-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; ban hành văn bản tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ban hành báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm tháng 7 năm 2019; đề xuất việc xử lý 02 đơn kiến nghị của công dân.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định và Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định và Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Tham mưu, giúp đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-05-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo" đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và đồng chí Bí thư Huyện ủy Tuy Phước; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn. Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tiến hành kiểm tra và xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với Đảng ủy: Sở Xây dựng, Bưu điện Bình Định, Viễn thông Bình Định.
 
    Tham gia ý kiến nhân sự để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bầu bổ sung các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Đã tiếp nhận 22 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm: 15 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 02 đơn phản ánh, kiến nghị, 01 đơn kêu oan, 01 đơn kêu cứu. Kết quả, đã xử lý 20 đơn (chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 04 đơn; xếp lưu 16 đơn); đang nghiên cứu xử lý 02 đơn.
 
    Thực hiện một số nhiệm vụ khác: Tổ chức nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện ủy Tây Sơn, Vĩnh Thạnh; làm việc với Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Bình Định trao đổi thông tin liên quan đến vụ việc xử lý tài sản thi hành án dân sự. Theo dõi, tổng hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và hoạt động của các cơ quan nội chính, nhất là công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Theo dõi công tác xử lý vụ án, vụ việc; đôn đốc các cấp ủy chỉ đạo cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, xử lý một số vụ việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
 
    Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp: Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy địa phương, các cơ quan tư pháp tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2019; giúp đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chuẩn bị nội dung để tiến hành làm việc với Thường trực Huyện ủy Phù Cát về kết quả thực hiện công tác Cải cách tư pháp từ năm 2018 đến 30/6/2019.
                                                                                                   P.V
.