Bộ Giao thông vận tải: Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 21/12/2023, 04:28 [GMT+7]
    Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BGTVT ban hành "Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải".
 
    Theo đó, trong năm 2024, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải sẽ thực hiện Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại Cục Hàng hải và một số đơn vị trực thuộc Cục. Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hiện các chương trình, kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Cục Đường bộ Việt Nam , Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và một số đơn vị liên quan.
 
Một Cuộc họp của Bộ Giao thông vận tải
Một Cuộc họp của Bộ Giao thông vận tải
    Đối với thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải sẽ thanh tra công tác đào tạo, huấn luyện, kiểm tra, sát hạch cấp giấy phép nhân viên hàng không tại Cục Hàng không Việt Nam và một số đơn vị đào tạo. Thanh tra hoạt động kiểm định ATKT & BVMT phương tiện thủy nội địa, phương tiện đường sắt tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số Sở Giao thông vận tải và đơn vị có liên quan. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải và các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ được giao quản lý tại Khu Quản lý đường bộ IV. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tại Công ty CPĐS Vĩnh Phú, Công ty CPĐS Yên Lào.
 
    Giao Thanh tra Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu, xử lý các vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định.
 
    Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phòng, chống tội phạm của Bộ; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định huớng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải. Chú trọng xây dựng dội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra có chất lượng, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra để những người làm thanh tra ngoài việc giỏi lĩnh vực mình thanh tra, còn phải am hiểu nghề thanh tra, nghiệp vụ thanh tra.
                                                                           Hoàng Hoa
.