Hà Nội: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Hai, 19/06/2023, 06:52 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP, ngày 14/4/2023, của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15, ngày 15/11/2022, của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
    Theo Kế hoạch, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các sở, ngành, đơn vị, các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố, kế hoạch đã xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
 
Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội về chuyên đề
Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội về chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021"
    Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố (nắm giữ trên 50% vốn điều lệ), tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm minh, kịp thời trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
    Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu giúp thành phố tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng ở mọi cấp, mọi ngành và trong nhân dân với chủ đề, nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu giúp thành phố đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và báo cáo việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm và hằng năm, theo hướng vừa bảo đảm tính tổng thể, toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, có chủ đề từng năm.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm; bảo đảm tính công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung cao độ chỉ đạo để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật…
                                                                                                     Lê Tú
.