Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương

Thứ Năm, 15/06/2023, 18:53 [GMT+7]
    Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 30/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng; căn cứ quá trình công tác của cá nhân và xét đề nghị của các vụ, đơn vị, Ban Nội chính Trung ương dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với các đồng chí thuộc Ban Nội chính Trung ương sau đây: (1) Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sinh ngày 15/10/1962; (2) Đồng chí Trần Đức Phong, Vụ trưởng thuộc Vụ Cải cách tư pháp, sinh ngày 04/11/1962.
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh (bìa phải) và đồng chí Trần Đức Phong (bìa trái)
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh (bên phải) và đồng chí Trần Đức Phong 
    Đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn, các đồng chí đủ điều kiện xét, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
 
    Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, Ban Nội chính Trung ương thông tin nhằm thực hiện quy trình khen thưởng cấp Nhà nước theo đúng quy định.
Đặng Phước
.