Kiên Giang: Thông báo kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Thứ Tư, 14/06/2023, 18:00 [GMT+7]
    Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa công bố thông báo kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Theo Thông báo, các cá nhân kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị, địa phương gồm Thanh tra tỉnh và các sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trường Cao đẳng Kiên Giang; UBND TP. Hà Tiên, UBND hai huyện Vĩnh Thuận và Châu Thành.
 
    Nội dung xác minh là tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Kết quả xác minh cho thấy người có nghĩa vụ kê khai cơ bản nhận thức được trách nhiệm của mình, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu và gửi bản kê khai cho cơ quan quản lý cơ bản đúng thời gian, nội dung quy định. 57/63 người kê khai cơ bản đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của người kê khai, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của pháp luật. Việc kê khai đối với tài sản, thu nhập trên bản kê khai thể hiện tính trung thực về tài sản, thu nhập và giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.
 
Hội nghị công bố thông báo kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tỉnh Kiên Giang
Hội nghị công bố thông báo kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tỉnh Kiên Giang
    Tuy nhiên, qua kiểm tra, có 6 người được xác minh kê khai đầy đủ thông tin 20/27 nội dung, còn 7 nội dung kê khai mô tả về tài sản chưa đầy đủ thông tin theo quy định như thông tin mô tả về tiền gửi tiết kiệm, góp vốn, đứng tên giùm người thân về quyền sử dụng đất, thông tin về biển kiểm soát xe ô tô... Thanh tra tỉnh Kiên Giang đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức việc kê khai, nộp bản kê khai, công khai bản kê khai theo quy định tại Điều 37, 38, 39 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chỉ đạo bộ phận tổ chức cán bộ tham mưu cho thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt công tác hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai, kiểm tra, rà soát lại bản kê khai và đề nghị người có nghĩa vụ kê khai sửa, bổ sung trước khi tiếp nhận bản kê khai theo quy định tại Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chỉ đạo người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc quyền quản lý phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo Mẫu bản kê khai và Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; chỉ đạo 06 cá nhân kê khai chưa đầy đủ thông tin phải kê khai lại bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc kê khai tài sản, thu nhập; đồng thời công khai Kết luận số 03/KL-TTr tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người được xác minh tài sản, thu nhập thường xuyên làm việc trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận với hình thức: Công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan... theo quy định tại Điều 11 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chỉ đạo bộ phận tổ chức cán bộ tiếp nhận 06 bản kê khai lại, gửi bản kê khai và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Chánh Thanh tra tỉnh sau 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản Kết luận.
Nguyễn Hiên
.