Tây Ninh: 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW về kê khai tài sản

Thứ Tư, 14/06/2023, 07:05 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy liên quan đến kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. 
 
    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng, ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ. Kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc để cho ý kiến về nhân sự chuẩn bị đại hội... gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. Tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức kê khai là 64 đầu mối thuộc chính quyền địa phương. Tổng số người phải kê khai là 65.268, số người đã thực hiện kê khai: 65.257 (đạt tỷ lệ 99,98%). Số người không thực hiện kê khai là 6.
 
Một buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
Một buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
    Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Kết quả công khai bản kê khai: Số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết là 34.407; số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp là 30.850. Không trường hợp nào chưa thực hiện công khai bản kê khai. Việc thực hiện công tác công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện bảo đảm theo quy định (về mặt chính quyền: 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai bằng hình thức niêm yết; về mặt Đảng: 100% các chi bộ, đảng bộ đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai tại cuộc họp chi, đảng bộ theo quy định).
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các sai phạm có liên quan việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Trong kỳ, đã xác minh đối với 125 người, trong đó: số người được kiểm tra, xác minh do có đơn tố cáo không trung thực trong việc kê khai: 6. Số người được kiểm tra, xác minh để có thông tin phục vụ bầu cử, bổ nhiệm hoặc kỷ luật: 3. Số người được kiểm tra, xác minh khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền: 116. Qua công tác kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm quy định: Xử lý về Đảng: Khiển trách 1 chi bộ, cách chức chi ủy viên 1 trường hợp, khai trừ 1 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, khiển trách 1 trường hợp. Xử lý về chính quyền: buộc thôi việc 2 trường hợp. Các trường hợp vi phạm về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định.
                                                                                                    Trịnh Hoàn
.