Bắc Ninh: Thực hiện các quy định của Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Thứ Ba, 23/05/2023, 07:34 [GMT+7]
    Từ năm 2014 đến nay, thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW và các quy định của Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thường xuyên theo kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức việc công khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập...
 
    Toàn tỉnh có 7.076 lượt cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức kê khai; 46.992 lượt người phải kê khai. Đến nay, đã có 46.986 lượt người thực hiện kê khai đạt 99,99%; 2 người chậm kê khai do nghỉ thai sản. Việc kê khai đã được 100% cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, đầy đủ; gần 100% người phải kê khai tài sản, thu nhập đã kê khai đúng hạn. Một số rất ít người không thực hiện kê khai do được lập danh sách nhưng khi tổ chức kê khai không còn công tác; chậm kê khai do nghỉ thai sản theo chế độ.
 
Hội nghị triển khai công tác năm 2023 ngành Thanh tra điểm cầu tỉnh Bắc Ninh
Hội nghị triển khai công tác năm 2023 ngành Thanh tra điểm cầu tỉnh Bắc Ninh
    Sau khi thu nhận bản kê khai của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, 100% cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chi bộ đã tổ chức công khai 100% bản kê khai bằng hình thức niêm yết hoặc công khai tại cuộc họp theo đúng quy định. Kết quả kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập cho thấy, không có người nào được xác minh do có đơn tố cáo kê khai tài sản không trung thực; không có người nào được xác minh để phục vụ việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật; không có người nào kiểm tra, xác minh khi có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý; không có người nào được kiểm tra, xác minh khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
 
    Từ năm 2014 đến nay, các cơ quan thanh tra, kiểm tra của tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch 245 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 399 cơ quan, đơn vị. Đến nay, đã tiến hành 226 cuộc thanh tra, kiểm tra và ban hành 225 kết luận. Năm 2022, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 7 người; năm 2023, xác minh 29 người; tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.
 
    Việc triển khai thanh tra, kiểm tra được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo kế hoạch; có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và yêu cầu quản lý của Nhà nước; nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay các tồn tại, hạn chế trong công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Toàn tỉnh không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào bị xử lý do chậm tổ chức kê khai và không tổ chức công khai bản kê khai; không có người nào bị xử lý do kê khai tài sản không trung thực.
                                                                                    Hương Giang
.