Điện Biên: Triển khai thực hiện 26 cuộc thanh tra hành chính và 76 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ Tư, 19/04/2023, 09:39 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện các cuộc thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện; chất lượng các cuộc thanh, kiểm tra đáp ứng được yêu cầu chung, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. 
 
    Theo đó, toàn ngành đã thực hiện 26 cuộc thanh tra hành chính đối với 49 cơ quan, đơn vị, trong đó: 11 cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang, 15 cuộc triển khai trong kỳ; 23 cuộc theo kế hoạch và 3 cuộc đột xuất; ban hành 10 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế chủ yếu thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách với tổng số tiền 811,1 triệu đồng. Qua đó thu hồi về ngân sách Nhà nước 722,47 triệu đồng; xử lý khác 88,63 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 03 tổ chức và 20 cá nhân vi phạm.
 
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Điện Biên
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Điện Biên
    Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 76 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 48 tổ chức và 160 cá nhân. Qua đó phát hiện 22 tổ chức và 47 cá nhân có sai phạm với tổng số tiền là 395,43 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 130,09 triệu đồng; kiến nghị khác 265,34 triệu đồng. Ban hành 47 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 tổ chức, 42 cá nhân với tổng số tiền 634,45 triệu đồng; kiến nghị khởi tố hình sự 1 vụ với 1 bị can thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, hủy hoại rừng. 
 
    Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân, nhất là trong việc tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân theo quy định. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đã đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc chấp hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được tăng cường.
 
    Số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết giảm; không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo, không có đoàn đông người. Trong quý I/2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp 187 lượt công dân, với 212 người, số lượt tiếp công dân giảm 39,3% (187/308 lượt) không có đoàn đông người. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 361 đơn các loại, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Qua xử lý và phân loại, có 190 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm: 6 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo và 177 đơn kiến nghị, phản ánh. Có 24 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 6 đơn tiếp nhận trong kỳ và 18 đơn của kỳ trước chuyển sang; đã giải quyết xong 2/24 đơn. Có 8 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó 7 đơn tiếp nhận trong kỳ, 1 đơn kỳ trước chuyển sang; đã giải quyết 4/8 đơn.
                                                                                          Mạnh Hùng
.