Hòa Bình: Một số kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I/2023

Chủ Nhật, 16/04/2023, 06:39 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Thanh tra các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý chồng chéo về kế hoạch thanh tra với Kiểm toán nhà nước, thanh tra các Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành trong tỉnh; qua xử lý đã loại bỏ hơn 28 đơn vị có chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng thanh tra.
 
    Ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 26 cuộc thanh tra hành chính tại 134 đơn vị, hoàn thiện 13 cuộc thanh tra năm 2022 chuyển sang; đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị đối với 20 cuộc, trong đó tham mưu cho thủ trưởng đơn vị ban hành 18 kết luận. Qua thanh tra phát hiện 18 đơn vị có vi phạm với số tiền sai phạm về kinh tế 1.670 triệu đồng, quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 809 triệu đồng, xử lý khác 861 triệu đồng, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 17 tập thể và 143 cá nhân; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 doanh nghiệp do vi phạm pháp luật về thuế. 
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp công dân định kỳ
    Thanh tra các sở, ban, ngành đã triển khai và tiến hành 71 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 98 tổ chức và 121 cá nhân; đã kết thúc 55 cuộc, phát hiện 26 tổ chức và 75 cá nhân có vi phạm, ban hành và đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành 101 quyết định xử phạt hành chính 1.874 triệu đồng.
Cùng với đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chú trọng. Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và công tác quản lý chuyên ngành, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện triệt để, có hiệu quả các Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Các cơ quan trong tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại đơn vị theo quy định. Đã tổ chức tiếp 510 lượt người đến Trụ sở tiếp dân các cấp để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. Công tác tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, gây rối trật tự, trên địa bàn tỉnh không phát sinh “điểm nóng”.  
 
    Các cơ quan đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 520 lượt đơn các loại, gồm: 55 đơn khiếu nại, 36 đơn tố cáo, 429 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai, tập trung vào việc bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, việc thực hiện chính sách đối với người có đất bị thu hồi, khiếu nại liên quan đến tranh chấp, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai liên quan đến công tác quản lý địa giới hành chính.
                                                                                           Đinh Thắng
.