Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Bắc Giang

Thứ Ba, 18/04/2023, 17:59 [GMT+7]
    Ngày 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt 6 tháng đầu năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã với 224 điểm cầu, hơn 18 nghìn đại biểu tham dự. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu  tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Theo đó, đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” quý về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, là tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân. Cuốn sách đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thông qua đó cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cốt lõi Cuốn sách về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cốt lõi Cuốn sách về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bày chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng nền văn hóa Việt Nam; những vấn đề đặt ra đối với văn hóa công sở hiện nay". Nội dung chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2023 được chọn là chuyên đề hết sức có ý nghĩa, xoay quanh vấn đề văn hóa và con người, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một hệ thống các quan điểm lý luận mang tính khoa học và cách mạng về văn hóa và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Tư tưởng đó chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, cốt lõi là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh hoa và bản sắc dân tộc Việt Nam.
 
    Quan điểm nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa là Người đã khẳng định văn hóa là động lực, là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng. Người nêu rõ yêu cầu văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi; đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ... Nếu kinh tế là nâng cao đời sống vật chất, thì văn hóa có tác dụng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đề cập văn hóa công vụ, GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ: Một điểm đặc biệt trong văn hóa công vụ được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập trong các bài nói, bài viết của Người đó là người cán bộ phải công tâm, khách quan trong công việc. Một nền công vụ mà ở đó, cán bộ công tâm, khách quan, luôn đề cao “liêm”, “chính” sẽ mang đến những hiệu quả tích cực, góp phần phòng ngừa tiêu cực, đồng thời tăng thêm niềm tin của người dân về hệ thống chính quyền.
                                                                                   Quỳnh Trang
.