Bình Định: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị, địa phương

Thứ Sáu, 14/04/2023, 07:29 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định vừa ban hành Chương trình số 02-Ctr/BCĐ công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo.
 
    Nội dung của Chương trình gồm: Hướng dẫn nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ.
 
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực điểm cầu tỉnh Bình Định
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực điểm cầu tỉnh Bình Định
    Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, quản lý đất đai; trước hết là trong việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án, công trình xây dụng có sử dụng ngân sách nhà nước; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung xác minh, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc, vụ án về chức vụ, tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Chỉ đạo chỉ đạo đưa một số vụ việc, vụ án về chức vụ, tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị, địa phương. Thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ chung của Chương trình này, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phưong mình xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm và báo cáo Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách.
                                                                                            Thu Hiền
.