An Giang: Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 14/04/2023, 07:41 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, các cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan thanh tra tỉnh An Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
 
    Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 24 cuộc thanh tra hành chính, gồm 19 cuộc theo kế hoạch và 5 cuộc thanh tra đột xuất; đã ban hành kết luận thanh tra 6 cuộc. Qua đó, phát hiện vi phạm với tổng số tiền hơn 1,25 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 1,25 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hình sự 1 vụ, 5 cá nhân. Vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra là thanh toán không đúng mục tiêu dự toán được giao, thanh toán thừa khối lượng dự án; cho thuê tài sản công không đúng quy định...
 
Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
    Các sở, ngành đã thực hiện 71 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.778 tổ chức, cá nhân. Quá đó, phát hiện 350 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 163 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt gần 850 triệu đồng.
 
    Trong quý I, đã theo dõi, đôn đốc 26 kết luận thanh tra, trong đó 8 kết luận thanh tra đã hoàn thành. Kết quả thực hiện các kiến nghị đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 5,7 tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm 11/12 tổ chức và 1/43 cá nhân. Đồng thời, thực hiện xong 5/45 kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành.
 
    Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Quá trình giải quyết có sự chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền rà soát, vận dụng các chính sách an sinh xã hội, các chính sách có lợi nhất để công dân đồng tình chấm dứt khiếu nại. Quý I/2023, các cấp, các ngành của tỉnh đã tổ chức tiếp 1.746 lượt với 1.734 người được tiếp. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận là 691 đơn. Đến nay, đã giải quyết 23/74 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.
 
    Về nhiệm vụ quý II/2023, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình công tác, kế hoạch thanh tra đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai theo đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành và địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, chú trọng việc định hướng nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm, đang được xã hội, dư luận quan tâm…
                                                                                       Kim Long
.