Bộ Nội vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 28/04/2023, 06:07 [GMT+7]
     Trong quý I/2023, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, với quyết tâm cao, đạt kết quả tích cực.
 
    Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã ban hành các kế hoạch như Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới từ năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023 của Bộ Nội vụ gửi Ban chỉ đạo 138/CP; Kế hoạch phòng, chống khủng bố năm 2023 và dự thảo Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Nội vụ.
 
Hội nghị công bố quyết định thanh tra việc tiếp nhận, tuyển dụng công chức tại tỉnh Vĩnh Phúc của Bộ Nội vụ
Hội nghị công bố quyết định thanh tra việc tiếp nhận, tuyển dụng công chức tại tỉnh Vĩnh Phúc của Bộ Nội vụ
    Việc công khai, minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng có chuyển biến tích cực; công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính và ngân sách; quản lý và sử dụng đất, trụ sở làm việc; đào tạo, bồi dưỡng; khoa học - công nghệ; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và thực hiện công khai, minh bạch việc bổ nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; thi nâng ngạch… báo cáo định kỳ của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ. Bộ Nội vụ đã ban hành Chương trình Hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Quản lý trụ sở cơ quan bộ; thực hiện kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, chứng từ thanh toán, bảo đảm đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước và Quy chế Chi tiêu nội bộ; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chi thường xuyên.
 
    Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và tiếp tục triển khai Kế hoạch số 954/KH-BNV, ngày 10/3/2021 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc; Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập và tiến hành bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập năm 2021, 2022 đối với 20 công chức, viên chức. Trên cơ sở bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức và tài liệu minh chứng, Bộ Nội vụ đang tiến hành triển khai thực hiện các nội dung để xác minh tài sản, thu nhập đối với từng trường hợp.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm khiết, tận tụy, đảm bảo các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. 
 
    Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng ngăn chặn những hành vi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ, đặc biệt là tập trung kiểm soát công tác mua sắm công, chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản; đôn đốc thực hiện đúng kế hoạch công tác; kiểm soát chặt chẽ các hành vi lợi ích nhóm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc bộ.
 
    Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, 2023 đối với công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
                                                                        Hạnh Nguyên
.