Nghệ An: Thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thứ Năm, 27/04/2023, 07:32 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng triển khai và tạo chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng và tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị trực tuyến công tác quý I/2023 ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố tại điểm cầu tỉnh Nghệ An
Hội nghị trực tuyến công tác quý I/2023 ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố tại điểm cầu tỉnh Nghệ An
    Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 04 và các văn bản quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên, đa dạng bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, lớp tập huấn, thông qua báo chí, truyền thanh, truyền hình, lồng ghép qua các hội thi...Trong gần 2 năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức 178 lớp tập huấn, hội nghị với số lượng 32.642 lượt người tham gia. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 
 
    Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/TUngày 20/10/2021 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, các ban, ngành, các đoàn thể xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối nội chính định kỳ hằng tháng; hội nghị giao ban Bí thư huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; giao ban các Ban đảng; giao ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, qua đó nắm tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc cải cách thủ tục hành chính để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tin báo, tố giác tội phạm và các vụ án kinh tế, tham nhũng được dư luận quan tâm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các vi phạm cũng như nhiệm vụ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và các đoàn rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước. 
 
    Về kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, có trọng tâm nhiều giải pháp trong việc thực hiện Chỉ thị 04 đạt kết quả nổi bật. Cụ thể: Theo báo cáo, trong giai đoạn điều tra tổng số tiền thiệt hại 34.417.826.907 đồng, số tiền đã thu hồi 14.483.499.193 đồng (Trong đó: án tham nhũng số tiền thiệt hại 33.318.990.615 đồng, số tiền đã thu hồi 12.250.878.000 đồng; án kinh tế: số tiền thiệt hại 3.403.621.193 đồng, số tiền đã thu hồi 1.972.621.193 đồng); thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án: Tổng thiệt hại 75.529.879.671 đồng (đã ủy thác 25.644.873.000 đồng, đã thi hành 29.137.803.288 đồng) trong đó thu hồi thuộc loại án kinh tế: Thiệt hại 52.879.535. 000 đồng (đã ủy thác 25.644.873.000 đồng; đã thi hành 23.128.250.000 đồng); thu hồi thuộc án tham nhũng: Thiệt hại 23.650.344.671 đồng (đã thi hành 6.009.553.288 đồng). 
 
    Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị 04-CT/TW ngày02/6/2021 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 20/10/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng. 
 
    Tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức pháp luật, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tố tụng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc thực hiện các quy chế phối hợp đã được Tỉnh ủy ban hành, các quy chế phối hợp được ký kết giữa các ngành và các hoạt động phối hợp của các cơ quan nội chính trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm kinh tế nhằm thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đã phát hiện và các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc để xử lý đúng quy định pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                      Lê Thị Thủy
                                                             (Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.