Sơn La: Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Thứ Năm, 16/12/2021, 06:47 [GMT+7]
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.
 
    Mục tiêu của Chương trình triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
 
Phiên họp thứ năm, UBND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Phiên họp thứ năm, UBND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
    Việc xây dựng và thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 là một giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà cho phát triển kinh tế, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của địa phương theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của tỉnh… 
 
    Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh quyết nghị để góp phần đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm khoảng 7,5%, GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu/người/năm.
 
    Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, nhất là thu nội địa theo hướng tích cực, thực hiện có hiệu quả chính sách bồi dưỡng, khai thác nguồn thu ổn định, bền vững; tăng cường khai thác nguồn thu mới, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên tăng đầu tư xã hội và tạo đà cho bước phát triển các năm tiếp theo; phấn đấu tăng thu ngân sách hàng năm từ 9-11% (không bao gồm các khoản thu ổn định) so với ước tính thực hiện năm trước, dự báo đến năm 2025 thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.250 triệu đồng.
 
    Giữ cơ cấu chi ngân sách hợp lý, từng bước tăng tỷ trọng đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo đủ nguồn lực chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh, phấn đấu tăng tối thiểu 1%/năm so với dự toán Bộ Tài chính giao cho giáo dục, đào tạo. Thực hiện đồng thời, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng. Bố trí đủ kinh phí thực hiện chính sách cải cách tiền lương, lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với Người có công theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm các quy định về THTK, CLP, đồng thời cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công.
 
    Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XV (kỳ họp thứ hai).
 
    Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động. Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan Nhà nước.
 
    Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị.
                                                                                           Văn Hiếu
.